"To make a million, start with $900,000." - Morton Shulman